Past Meetups Attended by Thomas Schedler

#8 Symfony UserGroup ZH - Varnish caching with symfony

19:00 - 22:00 dbu Febe84 der_steffkes chirimoya stefanosala olym3r HongerNaarMeer danrot90

Zurich, ZH php symfony varnish caching

Symfony User Group Z├╝rich: Content Management Framework

19:00 - 21:00 seldaek dbu igorwesome ColinFrei lsmith stefbrunner chirimoya c00n

Zurich, ZH php symfony symfony2 cmf